اردوی تمرینی تیم منتخب استان قزوین

ردو  تمرینی  یک روزه  “استان قزوین” در استان  مازندران

به گزارش روابط عمومی کودو دای دو جوکو استان قزوین اردویی برای تیم منتخب این استان در تاریخ 12 /03 /1401  برگزار گردید

که اسامی نفرات منتخب حضور  به شرح زیر می باشد :  

  • شیهان شاهین نور علی پور (نماینده)
  • میلاد اخوان
  • عین الله نصیری
  • مهدی جعفری
  • مصطفی جعفری
  • مرتضی سلیمی
  • محمد خورانی
  • سید امیرحسین موسوی
  • سید امیرضا موسوی