برگزاری آزمون فنی

آزمون دان کودو

برگزاری آزمون فنی دان یک الی دان پنج  در دو بخش آقایان و بانوان به صورت حضوری برگزار میگردد .