ششمین دوره مسابقات جهانی کودو

ششمین دوره مسابقات جهانی کودو با پرچم Hokutoki 2023

“سومین دوره مسابقات جهانی کودو نوجوانان 2023”

● تاریخ و زمان

13 مه (شنبه) 9:30

14 می (یکشنبه) 9:30

●مکان

ورزشگاه ملی یویوگی دومین ورزشگاه