تقویم ورزشی سال 1402

تقویم ورزشی سال 1402 کودو دای دو جوکو ایران

به گزارش روابط عمومی کودو دای دو جوکو ایران تقویم ورزشی سال 1402 به شرح زیر می باشد :

 1. 1402/02/20 انشالله شرکت در مسابقات جهانی

 2. 1402/03/05 سمینار و گردهمایی داوری 

 3. 1402/03/26 آزمون دان 

 4. 1402/04/30 آزمون داوری 

 5. 1402/05/20 استاژ مربیگری 

 6. 1402/06/17 مسابقات کشوری 

 7. 1402/07/21 سمینار و گردهمایی داوری 

 8. 1402/08/26 آزمون دان 

 9. 1402/09/30 آزمون داوری 

 10. 1402/11/13 مسابقات قهرمان قهرمانان

 11. 1402/12/11 استاژ مربیگری