برگزاری مسابقات استانی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی کمیته کودو دای دو جوکو ایران 

یک دوره مسابقات استانی کودو در استان آذربایجان شرقی در بخش آقایان به شرح زیر برگزار میگردد .

مسئول برگزاری : شیهان علیرضا خوش منظر

مورخ : 1402/05/20

شماره تماس: 09143088863