برگزاری تمرینات آماده سازی تیم ملی

اردو تمرینی به مدت دوروز مورخ و زمان درج شده  جهت آماده سازی و اعزام اعضای تیم ملی به مسابقات جهان توکیو ژاپن  برگزار گردید 

به گزارش روابط عمومی کودو دای دو جوکو ایران اردو تمرینی تیم ملی به شرح زیر میباشد :

اردو تمرینی به مدت دوروز مورخ و زمان درج شده  جهت آماده سازی و اعزام اعضای تیم ملی به مسابقات جهان توکیو ژاپن  برگزار گردید 

مورخ:

 • 1402/02/14 الی 1402/02/15 

ساعت:

 • 17:00 الی 19:00

مکان برگزاری:

 استان تهران  خیابان ولیعصر خیابان یاسمی مجموعه ورزشی غدیر

لیست اعضای شرکت کننده :

 • شیهان کامرد اردلان
 • صمیم بهرامی 
 • محسن باقی نصر آبادی
 • وحید حسینی 
 • مصطفی حیدری
 • یاشار حیدری
 • امیرعلی فروغی 
 • بهنام ساعی زنگبار 
 • مارتیا حسین پناهی 
 • آکو ساعد پناه