معرفی اعضای هیئت رئیسه سبک

WhatsApp Image 2019 11 15 at 2.25.53 AM

رئیس  سبک :  آقای محمد شهریاری

 WhatsApp Image 2021 02 18 at 9.35.44 PM
نائب ریس سبک  آقای فیروز فر

WhatsApp Image 2021 02 18 at 9.33.47 PM

آقای دکتر مهدی امینی

 WhatsApp Image 2021 02 19 at 3.31.46 PM

آقای مهندس مجتبی توسلی

WhatsApp Image 2021 02 19 at 3.31.47 PM

آقای سید محمد رضا پاک نژاد