نمایندگی خراسان جنوبی

نماینده خراسان جنوبی

استاد یونس احمدی

بیرجند، بلوار معلم، خیابان فردوسی، سالن ورزشی مالک اشتر

۰۹۱۵۹۶۱۱۲۴۵