شعبه شمال شهر تهران

شعبه شمال شهر تهران

باشگاه مرکزی:فرمانیه، مجموعه فرهنگی ورزشی آفتاب

زیر نظر استاد پوریا حمیدنیا

تلفن تماس :

09124089519