نمایندگی استان فارس

نمایندگی استان فارس

باشگاه مرکزی:شیراز، بلوار مدرس، ابتدای آزادگان، روبروی موزه تاریخ طبیعی شیراز، مجموعه ورزشی کما

زیر نظر استاد حسین رحیمی

تلفن تماس:

09193251887

09364095366