نمایندگی استان اصفهان

نمایندگی استان اصفهان

باشگاه مرکزی در بخش آقایان:کاشان،بلوار مطهری،جنب رستوران زیتون

زیر نظر استاد محسن باقی

تلفن تماس :

09375935594

باشگاه مرکزی در بخش بانوان:یزدل و سفید شهر

زیر نظر استاد عاطفه رحیمی